شرکت مهندسی سکویاپارس

شرکت مهندسی سکویاپارس، تولید کننده مصالح کامپوزیتی نمای داخلی و خارجی ساختمانی شامل GFRC، GFRG و تولید کننده مبلمان و المان های شهری، قطعات GRP