شرکت بین المللی سرمایه گذاری سپهر صدرا خراسان

شرکت بین المللی سرمایه گذاری سپهر صدرا خراسان با سابقه کارگزاری در امور شهرداری، در زمینه های مدیریت و سرمایه گذاری، مشاوره در امر سرمایه گذاری، مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی طرح ها، برنامه ریزی و مدیریت طرح ها و... فعالیت می کند.