• نشست تخصصی نقد و بررسی معافیت های مالیاتی تحقیق و توسعه

    انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در نظر دارد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست تخصصی نقد و بررسی معافیت های مالیاتی تحقیق و توسعه برای شرکت های صنعتی و معدنی را با تاکید بر مشکلات و چالش های دستورالمل اجرایی بند (س) ماده 132 موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394با حضور مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای کمک و حمایت از هزینه های انجام شده توسط شرکت ها در زمینه تحقیق و توسعه در قالب افزایش معافیت مالیاتی برگزار نماید، لذا ازتمامی مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی صنعتی و معدنی و تمامی مسئولین ذی صلاح در این خصوص دعوت بعمل می آید تا در این نشست حضور بهم رسانند.

    زمان : دوشنبه 9 اسقند 1395 ساعت 15 الی 17:30
    مکان : تهران - بلوار کشاورز- خیابان نادری- نبش خیابان حجت دوست - ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت