• سمینار آموزشی مدیریت شرکت های صنعتی،معدنی و تجاری در شرایط رکود و بحران های اقتصادی

    بر اساس نیاز اعضای انجمن و نظر به کاربرد نوآوری در حل مشکلات واحد های صنعتی،معدنی، تجاری و شرایط اقتصادی موجود در این واحد ها، سلسله سمینار های آموزشی با هدف کمک به ارتقای سطح دانش تئوری و عملی مدیران و کارشناسان برگزار می گردد.

    سمینار آموزشی مدیریت شرکت های صنعتی،معدنی و تجاری در شرایط رکود و بحران های اقتصادی مبتنی بر ظرفیتهای نهفته خلاقیت و نوآوری مدیران، کارشناسان و کارمندان شرکت ها با اهداف زیر به عنوان اولین دوره از سلسله سمینار های مذکور برگزار می گردد.