آقای هدایت الله جمالی پور رئیس هیئت مدیره
آقای حمید قدرت نما شبستری نائب رئیس هیئت مدیره
آقای محمدرضا امیدخواه نسرین عضو هیئت مدیره
آقای علیرضا خزاعی عضو هیئت مدیره
آقای بیژن محبی عضو هیئت مدیره
آقای امیر سیمدار عضو هیئت مدیره
آقای علی معصومی

دبیرانجمن و

عضو هیئت مدیره

آقای آرش حسین پور  بازرس قانونی انجمن