اهداف کارگاه
 • فرهنگ سازی خلاقیت و نوآوری در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی

 • بسترسازی جهت پرورش پرسنل و سازمان های خلاق و نوآور

 • توسعه فعالیت های نوآورانه در بنگاه های اقتصادی

 • تغییر نگرش مدیران از رفتار انفعالی و تاثیرپذیر به رفتارهای خلاقانه و تاثیرگذار

سرفصل های کارگاه
 • سازمان های هزاره سوم و وجه تمایز آنها با سازمان های معمولی
 • اهمیت خلاقیت و نوآوری در بنگاه اقتصادی
 • اجزاء و فرآیند خلاقیت
 • ویژگی های افراد و سازمان های خلاق
 • موانع خلاقیت
 • نوآوری (انواع،مدل ها، فرآیند، زیر سیستم های اصلی)
 • نوآوری و کیفیت
 • زمان در فعالیت های نوآورانه
 • چگونه یک سازمان خلاق و نوآور بسازیم.
 • کاربردها و استراتژیهای نوآوری برای خروج بنگاهها از بحران
 • ارزیابی توان نوآوری در سازمان   
مدرس کارگاه

جناب آقای دکتر داود فدایی- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدت زمان کارگاه

8 ساعت

هزینه کارگاه

4،500،000 ريــال ( 500،000 ریال تخفیف برای اعضای فعال انجمن )

زمان برگزاری

تیر ماه 1396